@

Lærer småbønder å produsere mer og bedre mat

I Uganda i dag sysselsetter landbruket om lag 68 prosent av befolkningen. Fruktbar jord, sol og grei vanntilførsel er perfekt for matproduksjon, men likevel er sult og feilernæring et stort problem i landet. 

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

Mat, helse og utdanning må sees i en sammenheng. Nok næringsrik mat er en forutsetning både for god helse og evnen til å lære. Derfor fokuserer Adina på helse, utdanning og mat. Dette er grunnleggende rettigheter som altfor mange mennesker ikke får oppfylt i dag. De fleste av de fattige og de som sulter bor på landsbygda og arbeider i landbruket.Godt stell gir godt vekst på åkeren vår.

Klimaendringer fører til endrete værmønstre, kraftigere ekstremvær og skiftende regntider i også i Uganda. Systemene virker ikke som før, og kunnskapen om jorden som har gått fra generasjon til generasjon er ikke lenger tilstrekkelig. Mer grunnleggende og teoretisk forståelse om landbruk er nødvendig. Klimatilpasning handler både om å redusere sårbarhet og å forberede seg på spesielle trusler som tørke eller flom. Adina støtter et prosjekt i samarbeid med Universitet i Bergen som går på bedre varsling av vær og ekstremvær i Øst-Afrika.

Selvbergingsjordbruk dominerer i Uganda og folk er vant med å leve fra hånd til munn. Likevel er et nytt «mindsett» i fremmarsj. Det er økende forståelse for bedre planlegging av produksjon i forhold til marked, konservering av varer, et mer produktivt jordbruk som kan løfte hele lokalsamfunnet, mer spesialisert produksjon av varer og samarbeid i grupper bygget på en kooperativ tankegang.

Adina Farm er et mønsterbruk og et treningssenter for småskalajordbruk i Nord-Uganda. Målene våre er å fremme mer effektiv matproduksjon hos denne gruppen. Samtidig skal vi hjelpe småbøndene å tilpasse seg et klimasystem i endring der ekstremvær, og nye mønster for regn- og tørketid må tas i betraktning. Vi vil sikre mer effektiv, spesialisert produksjon og et bredere spekter av matvarer i regionen, og utvikle videreforedling og lagring for å kunne selge varer også utenom sesong.Løkavlingen er av førsteklasses kvalitet.

De første teoretiske og praktiske kursene ble holdt i 2015 i områdene rundt vår egen gård. Kursene skal gå over flere dager og har ulike tema som for eksempel dyrehelse, hygienisk slakting, vanningsteknikk, videreforedling og markedsføring.

Bøndene i området har tradisjonelt måtte regne med å tape minst en tredel av besetningen på grunn av sykdommer, men dette er sykdommer som ofte kan forhindres.  Det å forbedre folks kunnskap om dyrehelse og hygienisk slakt, er derfor avgjørende for å redusere risikoen for sykdom og dermed tap av inntekter. Vi har et spesielt fokus på African Swine Fever, en svært alvorlig grisesykdom som har vært ødeleggende for bønder i hele Øst-Afrika.

Adina-gården er en modellgård og et ressurssenter der vi har gjort utbedringer i samarbeid veterinærer og forskningsinstitutt for å sikre våre griser mot sykdommer. Mer effektive hygienesluser og en helt ny frisk grisestamme skal sikre en trygg produksjon av både grisunger og voksne griser til slakt. I tillegg til griser er det også blitt produsert flere typer grønsaker og frukt til salg, og vår egen mølle produserer vårt eget grisefôr. Møllen produserer også maismel for salg på markedet. Formålet med gården er kunnskapsformidling, men overskuddet fra driften på Adina-gården skal på sikt gi inntekter til Lira Rehabilitation Centre - og god og næringsrik mat til barna der.Tomater av god kvalitet er en etterspurt vare.

Adina Farm ønsker også å fremme likestilling i landbruket. Kvinner er ryggraden i landbruket i Uganda, men er ofte dobbeltarbeidende både i hjemmet og på gården. Samtidig er flere kvinner enn menn underernærte. Kvinner spiller også en sentral rolle for å forbedre barns ernæring. Hvis kvinner får tilgang de samme resurser som menn – økonomiske støtteordninger, ulike innsatsfaktorer, opplæring og muligheten til å eie land, er det grunn til å anta at antall sultne barn og voksne vil synke.

Adina Farm & Agricultural training Center har opprettet et offisielt samarbeid og partnerskap med ILRI og FAO. ILRI (International Lifestock Research Institute) er en vitenskapelig, internasjonal organisasjon som på samme måte som det norske Mattilsynet jobber for å forbedre dyrehelse og matkvalitet i Uganda.

FAO (United Nations Food and Agricultural Organization) er FN sin matvare og jordbruksorganisasjon og jobber i Nord-Uganda for å sikre mattilgang og effektivisere jordbruket. På lik linje som ILRI hjelper de oss med kunnskap og ekspertise til treningsoppleggene når det gjelder jordbruksdelen og jordbruksplanlegging i utkantstrøk. I Norge har vi mottatt god støtte fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og fra det Svenske Veterinærinstituttet. 

Prosjektet vårt har fått støtte fra privatpersoner og lokale firma i bergensområdet, blant andre Knowit AS og Stiftelsen Balder. Adina Farm er en egen økonomisk enhet, og påvirker ikke driften av Lira Rehabilitation Centre.Ingefær vokser langt ned i jorda.

 

Gå tilbake

Flere artikler

Why Adina Farm & Agricultural Training Center

In Uganda, agriculture employs approximately 68 percent of the population. The combination of fertile soil, sun, and decent water supply make it perfect for food production, yet hu...

Les mer