Adina Stiftelsen i Norge

Adina Stiftelsen er en humanitær organisasjon som ble etablert i Bergen i 2001. Mottoet vårt er: VI BYGGER MENNESKER!

Vi driver en liten, effektiv og ubyråkratisk virksomhet. Vi er stolte over å kunne si at hele 98 prosent av midlene vi forvalter brukes på innsats i felten takket være omfattende frivillig innsats og gode samarbeidsavtaler med trofaste støttespillere.

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, og er bemannet med én daglig leder og én kontorleder i halv stilling. Utgifter til administrasjon kan holdes nede takket være et godt team av frivillige hjelpere med mangfoldig kompetanse og solide sponsorer som har fulgt oss gjennom mange år.

Driftsmidlene som sikrer aktiviteten både hjemme og ute, kommer fra skoler, barnehager, bedrifter, Norad, private givere og faste faddere. Skolenes aksjonsdager er overmåte viktige for oss, og inntektene og engasjementet forteller oss at norsk skoleungdom faktisk bryr seg. 

Men dette er opplegg som også gir en lærer gode muligheter for nye innfallsvinkler i undervisningen, enten temaet er tiggere, fattigdom eller morgendagens kontinent – Afrika. Vi legger med glede til rette for besøk i begge land, og vi har årlig med grupper av elever og lærere sørover. Romania og Uganda er to land som har mye å vise fram, i tillegg til våre prosjekter.

Prosjektene i begge land drives i nært samarbeid med partnerorganisasjonene Fundatia Adina Stiftelsen Romania og Adina Foundation Uganda. Driften følges tett av lokale styrer som rapporterer månedlig til Norge, og det sitter norske representanter i de lokale styrer. Dette gjør utvekslingen av informasjon enkel og effektiv. Det er maktpåliggende for oss å følge lover og regler i de respektive land, og by de ansatte et arbeidsmiljø som samsvarer med de krav vi stiller for oss selv. Derfor blir også våre aktiviteter, vårt norske tankesett og vår måte å samarbeide på god kunnskapsoverføring

Pengene som kommer inn i skoleaksjonene er avgjørende for driften vår.Finansieringen av driften i begge land skjer i all hovedsak med midler fra Norge. Det har vist seg vanskelig å skaffe sponsorer både i Romania og Uganda, men lokalt iverksatte arrangement og deltakelse på lokale markeder har gitt litt inntekter. 

Troverdig lokal forankring bygger opp eierskap til prosjektene, men vi må erkjenne at kulturforskjellene uansett gir oss utfordringer som igjen betinger tett oppfølging i form av besøk fra Norge. Tett kontakt med lokale myndigheter som ser resultatene gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner i begge land.

Et annet velkjent Adina-motto er: Fra fattigdom til fremtidshåp! Dessverre er mottoet like relevant både i landet ved Svartehavet og under ekvator. Målet i begge land er å gjøre vanskeligstilte barn og unge mest mulig selvstendige gjennom skolegang, direkte økonomisk støtte, arbeidstrening og rehabilitering.Frikvarter for kompisgjengen på barneskolen i Goiesti. Det er lett å komme i kontakt med daglig ledelse og styrets medlemmer. Vi er tilgjengelig med informasjon i tekst og bilder, og stiller gjerne opp hvis det er ønskelig med et foredrag eller en power point-visning. 

Adina Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen. Det gir våre støttespillere en ekstra trygghet.