Historien om Adina Stiftelsen

Adina Stiftelsen er en humanitær organisasjon etablert i Bergen i 2001. Mottoet vårt er ”Fra fattigdom til fremtidshåp”. Vi opererer i Romania og i Uganda. Målet i begge land er å gjøre vanskeligstilte barn og unge mest mulig selvstendige gjennom skolegang, direkte økonomisk støtte, arbeidstrening og rehabilitering. Det meste av driftsmidlene våre kommer fra skoler, barnehager, bedrifter og private givere i Bergensområdet.

Det hele begynte egentlig 2 år tidligere da Ove Haugsdal bestemte seg for å ”legge til side” et fast beløp hver måned, penger som skulle brukes til å hjelpe fattige barn i land der oppvekstvilkårene ikke var som i Norge. Etter innspill fra Oves yngste datter, Stine som da var elev ved Bjørgvin vgs i Bergen, tok Ove kontakt med Inger Sagvaag, elevinspektør ved skolen. Hun var primus motor for skolens hjelpearbeid for fattige HIV- og AIDS-syke barn i Romania. Kontakt ble formidlet til skolens lokale koordinator i Craiova – Adina Bostan. Ove reiste umiddelbart til Craiova og fikk møte ledelsen ved infeksjonssykehuset Hospital 3 som behandlet HIV-barna og flere av barna som var med i Bjørgvins program. Det viste seg at barna hadde blitt smittet av urene sprøyter brukt ved forskjellige rumenske sykehus. Skandalen og den etterfølgende tragedien sjokkerte langt utenfor Romanias grenser.

Reisen gjorde et sterkt inntrykk, og Ove hadde tatt en viktig beslutning.

Vel tilbake i Bergen ble kamerat Bjørn Storegjerde informert om opplevelsene i Romania. Bjørn ville være med og hjelpe. Ove og Bjørn reiste flere ganger sammen Craiova. Det ble gitt hjelp til en rekke barn og deres familier der behovet var størst. Klær, mat og forskjellig utstyr ble samlet inn i Bergen – pakket og tatt med til Romania. Ove og Bjørn sto for distribusjonen i starten, men etter hvert kom andre venner med. Det ble opprettet en ”privat” fadderordning, og pionerprosjektet ”en ku for Padea” ble satt igang blant venner og kjente.

Det var et stort behov for hjelp. Svært mange av barna hadde det vondt, og hele familier led av sykdom i svært fattige kår. Engasjementet til Ove og Bjørn spredte seg som ringer i vannet. I Bergen kom hele tiden flere venner og ildsjeler til, og de to kameratene så behovet for en bedre organisering av arbeidet. Etter at stiftelseskapitalen på kr. 50.000,- var sikret, ble så Adina Stiftelsen etablert den 7. november 2001.

Fadderordningen, som de første årene rettet seg mot fattige HIV smittede barn og deres familier, omfattet snart mer enn 70 barn og antallet økte måned for måned. Støtten gjorde at familiene kunne kjøpe næringsrik mat til barna, slik at behandlingen de fikk mot HIV-viruset ved Hospital 3 virket bedre. Samtidig ble samarbeidet med Hospital 3 utvidet, og pengene fra Adina Stiftelsen satte sykehuset i stand til å oppgradere sin poliklinikk for HIV- barna. Det var stor glede ved hospitalet da vi kunne overrekke et moderne og fullt utstyrt tannlege-kontor som var donert av tre sjenerøse tannleger i Bergen med tannlege Steinar Hilland som primus motor.

Fundatia Adina Stiftelsen Romania

Barnehjemmet Padea ble etter hvert et hjertebarn for Adina Stiftelsen - som det hadde vært for Bjørgvin vgs. Hjemmet som var drevet som et sanatorium for barn, holdt til i en gammel herregård ca. 30 km utenfor Craiova. Rundt 25 barn av fattige foreldre med tuberkulose hadde sitt hjem på Padea. Her bodde de og her gikk de på skole. Da barnehjemmet sto i fare for å bli nedlagt i 2004, overtok Adina Stiftelsen ansvar for driften. For å kunne gjøre dette etablerte vi en ”datterstiftelse” – Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova (FAS).

I nært samarbeid med Bønes skole og andre givere i Bergen, bidro Adina Stiftelsen etterhvert med midler til en vesentlig oppgradering av både hovedhus og det lille gårdsbruket.

Her nevnes spesielt Bønes skoles prosjekt ”vann for Padea”. Elever, lærere og foreldre samlet inn penger slik at Padea kunne få friskt vann fra en nyboret brønn. Første års drift ble sikret gjennom en stor pengegave fra det unge ekteparet Pamer fra Bergen.

Da herregården som utgjorde Padea barnehjem i 2007 – ved dom - ble tilbakeført til slektninger av de opprinnelige eiere, måtte hjemmet legges ned. Dette ble imidlertid ikke gjort før FAS og Adina Stiftelsen i Norge hadde funnet fosterhjem eller andre tilfredsstillende løsninger for samtlige barn.

I 2008 så vi behov for en omorganisering av stiftelsens arbeid i Romania. Dette skjedde parallelt med at styret og ledelse av Adina Stiftelsen i Norge og FAS i Craiova ble styrket med enda flere ildsjeler. Det kom inn ny kompetanse og ny energi, og vi satte mer fokus på å få barna ut av fattigdomsspiralen en gang for alle gjennom hjelp til selvhjelp. Nøkkelordene var utdannelse, identitetsbygging, jobbtrening og fysisk aktivitet. Som et resultat av denne omorganiseringen, ble det etablert et utdanningsfond. Samtidig utviklet vi et nært samarbeid med lokale myndigheter og skolen i landsbyen Ghoesti, og vårt første dagsenter for fattige barn ble etablert. Deretter kom tre mindre dagsentre til i kommunene Unirea, Diosti og Farcas.

Det kan dokumenteres svært gode resultater for de barna som har fått støtte gjennom Utdanningsfondet eller som har vært ”elever” ved dagsentrene. Barna, deres foreldre, skoleledelsen og byenes borgermestre er meget tilfreds med samarbeidet med FAS. Dette viser at vi gjorde riktige veivalg i 2008.

En viktig milepæl og et nytt kontinent

Høsten 2006 ble Adina Stiftelsen i Bergen kontaktet av Jon-Wigum Dahl, leder for den internasjonale avdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Jons forespørsel fikk stor innvirkning på den videre utviklingen av Adina Stiftelsen.

I Lira – en by i Nord Uganda, hadde HUS i et års tid vært prosjektleder for etablering av et rehabiliteringssenter for fattige funksjonshemmede barn og tidligere barnesoldater. Dette fantastiske prosjektet ble finansiert av Framo Engineering AS og Trond Mohn.

Senteret sto på det nærmeste klar til drift og Adina Stiftelsen ble forespurt om å påta seg oppgaven som koordinator av driften fra Norge, i nært samarbeid med den lokale stiftelsen som skulle drive senteret.

Vi følte oss selvsagt meget beæret og stolte over å bli spurt, og fra 2007 ble et nytt kontinent og et nytt land en del av vårt virkeområde. Store og interessante utfordringer lå foran oss. Rehabilitering av funksjonshemmede barn, møte med tidligere barnesoldater og møte med et samfunn som bar sterkt preg av den vold og de herjinger de i 20 år hadde blitt påført av terrororganisasjonen Lord Resistance Army (LRA). Det var nettopp inngått ”våpenhvile” mellom den ugandiske regjering og LRA, og i 2006 var folk begynt å vende tilbake til sine landsbyer etter å ha vært internert i flyktningleirer. Ut av bushen kom også flere hundre barn som LRA hadde benyttet som barnesoldater. Det var stort behov for rehabilitering av funksjonshemmede barn og for hjelp til tidligere barnesoldater, hvor de fleste var sterkt traumatiserte som følge av både fysisk og seksuelt misbruk.

Vi startet vårt arbeid i Uganda med stor ydmykhet.

Det nybygde senteret i Lira er spesialdesignet for å kunne drive med behandling og rehabilitering av barn. Der er oppholdsrom, fysioterapirom, spisesal, skolerom, samt separate sovesaler for gutter og jenter. Ca. 100 barn kan bo på senteret om gangen.

I Norge hadde alt vårt arbeid så langt vært basert på at det ble gjort av ildsjeler på deres fritid.

Opprettelsen av et sekretariat

For at vi skulle kunne utføre de store og nye arbeidsoppgavene vi hadde påtatt oss i Uganda, så vi oss nødt til å opprette et lite sekretariat med ca. 1 årsverk i tillegg til den frivillige innsatsen. Dette fikk vi til ved at Framo Engineering AS ved administrerende direktør Ole Gams Steine, stilte et kontor til vår disposisjon ved sitt hovedkontor på Sandsli. I tillegg støttet Framo oss på andre måter, slik at vi fikk midler til å lønne en fast stilling.

Hilde Severinsen Sandnes, som i flere år hadde vært styremedlem i Adina Stiftelsen, ble ansatt som daglig leder av sekretariatet. Det at vi kunne ha et sekretariat med en heltidsansatt, skulle vise seg å få stor betydning for alt vårt videre arbeid både i Uganda og Romania. Profesjonell daglig ledelse bidrar til en bedre forvaltning og anvendelse av stiftelsens midler.

Skjær i sjøen i Lira

Det viste seg etter hvert at den lokale leder for organisasjonen som skulle drive senteret i Lira, hadde en annen agenda for drift av senteret enn den Framo, Haukeland og Adina Stiftelsen hadde. Det ble avslørt økonomisk utroskap, og samarbeidet mellom den lokale organisasjonen og Norge ble avsluttet.

Adina Foundation Uganda

Etter at vi brøt samarbeidet, tok vi fra Norge initiativet og opprettet Adina Foundation Uganda som ble registrert i NGO Board i Kampala i 2009.

I regi av denne stiftelsen drives i dag arbeidet i Lira videre som Lira Rehabilitation Centre. Inntil videre holder vil til i et bygg som vi leier av Lira Medical Centre. Det er en provisorisk løsning som fungerer svært bra, men kapasiteten ved dette senteret er kun 25 prosent av kapasiteten ved vårt eget senter. Vi regner imidlertid med å kunne ta i bruk vårt eget senter igjen i overskuelig fremtid.

Frivillighet – God dugnadsånd

Adina Stiftelsens arbeid her i Norge har fra dag én vært basert den norske dugnadsånden. Vi har sett at organisert frivillig innsats forløser krefter så vel her i Norge som i de to landene vi jobber.

Mange mennesker har i de 10 årene som er gått siden starten, gjort en stor innsats og brukt sin fritid både som medlemmer av stiftelsens styre og til andre viktige arbeidsoppgaver. En annen form for frivillig innsats utføres hele tiden av alle de firma, skoler, stiftelser og enkeltpersoner som hjelper oss med penger til våre prosjekter. Felles for alle oss som har fått lov å være med, er et ønske om å gi svært fattige barn og deres familier mulighet til å komme seg videre på egenhånd – til å gi dem et bedre liv.  Vi vil skape varige forandringer der vi jobber. Det gir også barna en bedre fremtid, og det er disse barna - de svakeste av de svake vi brenner for.